Kan ik gemakkelijk een bedrijf oprichten in Roemenië ?

Kan ik gemakkelijk een bedrijf oprichten in Roemenië ?

Vandaag is het relatief eenvoudig om een bedrijf op te richten in Roemenië. Wij adviseren op maat. De oprichting van een bedrijf in Roemenië is voor ons eenvoudig we hebben meer dan 15 jaar ervaring.

More info mail frjacobs@telenet.be

Keuze rechtsvorm bij het oprichten van een firma in Roemenië

De meest voorkomende rechtsvormen  zijn de SRL  (BV, BVBA) en de SA  (NV) . U kiest een rechtsvorm:

1. Societate cu răspundere limitată (SRL) -  Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2. Societate pe acţiuni (SA) - Naamloze Vennootschap

De bv = sprl = bvba = ltd (societate cu raspundere limitata, SRL): buitenlanders die in Roemenië een bedrijf willen starten, kiezen, meestal voor deze vorm. Reden hiervoor is dat de SRL grote flexibiliteit biedt en het beste naar de wensen van de betreffende ondernemer(s) kan worden vormgegeven.

De SRL kan voor 100 procent in buitenlandse handen zijn. Ook de bestuurders mogen van buitenlandse afkomst zijn. Het aantal deelnemers in een SRL is minimaal een en maximaal vijftig. Een enig aandeelhouder mag niet in meer dan één SRL enig aandeelhouder zijn. 

De kapitaalinbreng kan zowel in geld als in natura worden gedaan en bedraagt minimaal 200 lei .

Het aantal deelnemers in een SRL is minimaal een en maximaal vijftig. Een enig aandeelhouder mag niet in meer dan één SRL enig aandeelhouder zijn. Ook de eenmanszaak komt als SRL in Roemenië veelvuldig voor (asociat unic) .

De kapitaalinbreng kan zowel in geld als in natura worden gedaan en bedraagt minimaal 200 lei (1 Ron = 4.75 euro op 9 september  2019).

De reservatie van de naam van de vennootschap  bij het registreren van een firma in  Roemenië

Wij reserveren voor U de naam van de vennootschap bij de register. Deze reservatie is de eerste stap en wettelijk verplicht. Pas na goedkeuring van de naamsreservatie door de register kunnen wij uw documenten voor oprichting opmaken.

De registratie van een bedrijfsnaam die de woorden: nationaal, Roemeens, instituut of een afleiding van die woorden bevat dan wel woorden of zinnen die kenmerkend zijn voor de centrale of lokale openbare instellingen of overheden kunnen alleen met toestemming van het Secretariaat-Generaal van de Regering (SGG) worden gerealiseerd.

De beschikbaarheid van de bedrijfsnaam en het logo wordt door het Handelsregister gecontroleerd voordat de statuten worden opgesteld of bij een eventuele verandering van de bedrijfsnaam of het logo:

De verificatie en het voorbehoud van de naam van de onderneming vinden plaats op nationaal niveau vóór de vaststelling van de oprichtingsakte .

De reservering van het bedrijf is geldig voor een maximum van 3 maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

Het controleren van de beschikbaarheid van de naam van het bedrijf  wordt door het handelsregisterkantoor gedaan. De naam moet 70 percent verschil hebben t.a.v. bestaande reeds gereserveerde benamingen.

De documenten worden door ons  ingediend bij de ORC waarbinnen de firma haar statutaire zetel vestigt

De oprichting van een SRL vindt plaats op basis van de statuten. Om contracten te kunnen afsluiten of te kunnen in- of verkopen, is echter de registratie in het handelsregister vereist.

Deze vindt maximaal vijftien dagen na ondertekening van de statuten plaats.

De voor het oprichten van de onderneming in Roemenië benodigde documenten:

  • Kopie B.I. (Buletin de Identitate)/C.I. (Card de Identitate)/ Paspoort – van alle aandeelhouder(s)/vennoten.
  • Er is geen beroepsbekwaamheid nodig in de meeste van de gevallen (90 percent)
  • Enkele verklaringen van de oprichters
  • Een specimen van de handtekening van de oprichters
  • Kopie B.I. (Buletin de Identitate)/C.I. (Card de Identitate)/ Paspoort – van de administrator(s), (vergelijkbaar met een bestuurder/gemachtigde).
  • Kopie Vestigingscontract (huur- of koopcontract) – van de ruimte waar de statutaire zetel van het bedrijf zich bevindt (met de persoonsgegevens van de eigenaren).

Naast deze documenten moeten, afhankelijk van het soort onderneming dat wordt opgericht, andere meer specifieke documenten worden overlegd. Hiervoor kunt u aanvullende informatie opvragen als u ons contacteert.

Het bepalen van de bedrijfsactiviteiten van de op te richten Roemeeense firma

Dit moeten worden gedaan in overeenstemming met de nieuwe versie van de CAEN (CAEN rev. 2.) De eerste versie van de CAEN (Clasificării Activită-ilor din Economia Na-ionala, de Nationale Classificatie van Economische Activiteiten), goedgekeurd door de HG nr. 656/1997, is in het leven geroepen om de identificatie en codificatie van alle activiteiten in een enkel systeem te waarborgen, dit met inachtneming van de bepalingen van de Verordening van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) nr. 3037/1990. Deze versie is in 2007 geharmoniseerd met de Statistische Nomenclatuur van de economische Activiteiten in de Europese Gemeenschap, resp. NACE rev. 2.

Het indienen van het volledige dossier bij het Handelsregister

Het verzoek tot inschrijving in het Handelsregister moet worden gedaan bij het ‘alles in een’ loket van het Handelsregister behorende bij de rechtbank in het district waar de onderneming zijn statutaire zetel zal hebben, dit kan door de oprichters, de beheerder(s), of hun vertegenwoordigers, alsmede door ieder belanghebbend persoon, zulks conform de wetgeving.

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit kunnen aanvullende vergunningen vereist zijn voor brandveiligheid, gezondheid, veterinaire gezondheid, milieu of arbeidsomstandigheden. De verantwoordelijke autoriteiten hebben zitting binnen het handelsregister. Vaak zijn voor de aanvraag aanvullende documenten vereist. Wanneer het handelsregister het certificaat van incorporatie heeft afgegeven, mag de onderneming beginnen met de commerciële activiteiten. Men moet zich dan nog wel binnen vijftien dagen registreren bij de belastingautoriteiten. Eveneens moeten de handtekeningen van personen met tekenbevoegdheid in het handelsregister geregistreerd worden.

Wij richten op vanuit België bij volmacht en hierdoor spaart u op de verplaatsingskosten en tijd.

U komt pas in Roemenië als de SRL of SA opgericht  is om samen met ons het een en ander te activeren (BTW, bankrekening, boekhouder, volmachten bij de notaris, enz...)

Het adres van de zetel van Uw firma in Roemenië

U kunt geen bedrijf meer oprichten in een kamertje bij een vriend in Roemenië door de anti-fraude bestrijding. Wij hebben twee bedrijvencentra (incubatiecentra) waar wij u tijdelijk of permanent een huurcontract kunnen geven van een bureau aan voordelige tarieven.

Sinds 2009 begeleiden wij opstartende bedrijven in deze incubatiecentra.

Het huurcontract wordt getekend samen met de oprichtingsakte in België prior registratie door onze diensten op de Roemeense register.

De oprichtingsakte en de documentenset voor de registratie van de SRL of SA

Wij maken de akte en alle andere documenten op inclusief alle verklaringen en mandaten t.b.v. de oprichting van de onderneming. Daarna gaan we bij de notaris in Gent als U Belg of Nederlander bent.

In het geval van complexe oprichtingen geven wij instructie welke de bijkomende documenten zijn die U moet halen in het land van herkomst en instructies waar en hoe dat u deze kunt halen en voorzien van een apostille.

Het verzoek tot inschrijving in het handelsregister wordt door ons gedaan met volmacht.

Wat doen we tijdens uw eerste bezoek na oprichting van uw Roemeense vennootschap ?

Wij gaan u meenemen om uw bankrekeningen privé en voor de vennootschap te openen. Wij hebben voorkeur voor een aantal banken maar in principe bent u vrij v.w.b. de keuze van een bank.

We gaan met U een telefoonabonnement met roaming regelen voor online banking indien noodzakelijk. Sinds enkele maanden laten sommige banken toe met internationale telefoonnummers te werken voor hun mobile banking applicatie. Wij hebben een partenariaat met enkele van deze banken.

Wij regelen voor u een betrouwbare boekhouder aan voordeeltarieven.

We bezoeken het bedrijvencentrum en uw bureau als u bij ons een bureau gaat huren en doen ter plaatse nog enkele formaliteiten t.b.v. de activatie van uw onderneming en de BTW /ROI.

Dit zijn de belangrijkste operaties bij de oprichting van een bedrijf in Roemenië.

U spaart de reiskosten uit en hebt geen tijdverlies.

Wij bieden dezelfde service over het gehele Roemeense grondgebied aan een vaste all-in prijs.

More info mail frjacobs@telenet.be

Bedrijfsbeëindiging

Als een bedrijf wordt beëindigd, moet het bij het handelsregister weer worden uitgeschreven. Een faillissement mag volgens de wet niet later dan drie maanden na de bedrijfsbeëindiging uitgesproken worden.

 

TVA (Taxa pe Valoarea Adăugate) BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)

Bij de oprichting kan de onderneming ervoor kiezen om al dan niet BTW te betalen.

De optie ‘niet BTW-plichtig’ is mogelijk bij een jaarlijkse omzet tot een bedrag van maximaal 35.000,- Euro, respectievelijk 119.000,- Lei (RON), (deze koers is berekend per datum van de toetreding van Roemenië tot de E.U.). Het bedrijf heeft de verplichting om binnen een termijn van 10 werkdagen van de maand die volgt op die waarin het maximumbedrag is overschreden zich te registreren als BTW-plichtige door middel van het indienen van formulier 010.

Als gekozen wordt voor de optie ‘niet BTW-plichtig’ ‘geen BTW betalen’ vervalt voor de onderneming de mogelijkheid tot BTW-aftrek van de inkoopfacturen. Bij het verzenden van facturen mag ook de bijbehorende BTW niet worden vermeld.

More info mail frjacobs@telenet.be